Regulamin i Statut

Statut Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka MCE

Klauzura Rodo w sprawie edukacji zdalnej:

Klauzula Rodo- zdalne nauczanie 

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „CHATKA PUCHATKA” W MYŚLENICACH

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:
*Opiekę i bezpieczeństwo dzieci oraz optymalne warunki do prawidłowego ich rozwoju
*Stymulowanie rozwoju i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
*Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

ZADANIA PRZEDSZKOLA „CHATKA PUCHATKA”:
*Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
*Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły.
*Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
*Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
*Opieka nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
*Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w kontaktach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
*Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych.
*Organizowanie nauki religii zgodnie z obowiązującymi przepisami.
*Kształtowanie właściwych postaw dzieci w stosunku do innych osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.
*Stwarzanie warunków do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci.
*Zapewnienie stałej opieki pedagogicznej podczas zajęć zarówno w placówce, jak i poza terenem przedszkola.
*Organizowanie zajęć dodatkowych wspierających harmonijny rozwój dziecka.

/zadania te spełnia Przedszkole w oparciu o Statut Przedszkola oraz wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i uwarunkowania środowiskowe/

OBOWIĄZKI RODZICÓW:
1. Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym branie czynnego udziału w: zebraniach ogólnych i grupowych, uroczystościach i innych formach organizowanej współpracy.
2. Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w „Kąciku dla Rodziców”.
3. Pomoc w ulepszaniu warunków pracy Przedszkola poprzez włącznie się do realizacji planów pracy Przedszkola.
4. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Dyrekcji dotyczących:
– punktualnego przyprowadzania dziecka w godz. od. 6.30 do 9.00,
– zabierania do domu do godz. 17.00,
-zgłaszania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu telefonicznie do godz. 8.00 rano,
– natychmiastowego zawiadamiania o chorobie zakaźnej,
– dbania o czystość i estetyczny wygląd dziecka,
– zgłaszania dobrowolnego korzystania przez dziecko z nauki religii,
– zaopatrywania dziecko w niezbędne materiały wg. aktualnych potrzeb Przedszkola związanych z realizacją programu.
5. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione sprawują opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i w drodze do domu.
6. Terminowe i systematyczne dokonywanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.

UPRAWNIENIA RODZICÓW:
1. Rodzice mają prawo do:
– przebywania z dzieckiem w grupie w okresie adaptacji (tylko w uzasadnionych przypadkach)
– zgłaszania uwag i propozycji usprawnienia pracy Przedszkola bezpośrednio do Dyrekcji lub nauczycielek w codziennych kontaktach oraz w czasie spotkań organizowanych,
– uzyskiwania rzetelnych informacji na temat postępów rozwojowych ich dziecka.
2. W sprawach spornych odwołania się do Organu prowadzącego Przedszkole.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU CHATKA PUCHATKA

REGULAMIN-BEZPIECZNEGO-PRZYPROWADZANIA-I-ODBIERANIA DZIECI

REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-PLACU-ZABAW

/Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu Przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest nasza wspólna troską./